Inicio

Inicio

ACTIVIDADE NA RIAIDT DURANTE A FASE I DO PERÍODO DE REACTIVACIÓN

A partir do mércores 13 de maio do 2020 os edificios do CACTUS de Santiago, CACTUS de Lugo e Unidade de Soprado de Vidro estarán abertos de 9:00 a 14:00 para a recollida de mostras. No acceso principal destes centros habilitáronse mesas ou áreas onde os usuarios deben entregar e recoller as súas mostras, dado que, como norma xeral durante esta fase, non se permitirá o acceso ás Unidades a usuarios ou persoal non autorizado.

SARS-CoV-2

Os responsables das Unidades poderán dar acceso excepcional a usuarios que vaian a empregar equipos en réxime de autoservizo ou que requiran estar presentes durante a realización do experimento, sempre é cando non haxa ningunha posibilidade de levar a cabo esta tarefa de forma remota vía Microsoft Teams, TeamViewer ou outras ferramentas.
Este acceso estará supeditado a unha data e horas precisos que quedarán rexistrados mediante unha comunicación por correo electrónico que o usuario debe amosar para acceder ao Centro. O usuario acudirá só, cos seus correspondentes EPIs (luvas e máscara autofiltrante) ademais do material que poida precisar (bolígrafos, folios, pendrives, CDs, etc). Na unidade porase a súa disposición xel hidroalcohólico. O usuario e o persoal da RIAIDT que o acompañe deben cumprir con todas as normas de seguridade establecidas no Protocolo de Medidas Preventivas Xerais Nos Centros De Traballo establecido na Resolución Reitoral da USC do 7 da maio.
Este acceso estará supeditado a unha data e horas precisos que quedarán rexistrados mediante unha comunicación por correo electrónico que o usuario debe amosar para acceder ao Centro. O usuario acudirá só, cos seus correspondentes EPIs (luvas e máscara autofiltrante) ademais do material que poida precisar (bolígrafos, folios, pendrives, CDs, etc). Na unidade porase a súa disposición xel hidroalcohólico. O usuario e o persoal da RIAIDT que o acompañe deben cumprir con todas as normas de seguridade establecidas no Protocolo de Medidas Preventivas Xerais Nos Centros De Traballo establecido na Resolución Reitoral da USC do 7 da maio.

A Rede de Infraestruturas de Apoio á Investigación e ao Desenvolvemento Tecnolóxico (RIAIDT) é a estrutura organizativa, dependente da Vicerreitoría de Investigación e Innovación, que integra as infraestruturas instrumentais de uso común que prestan servizos de apoio á investigación da USC. O obxectivo da RIAIDT e darlle unha meirande unidade e operatividade aos recursos de apoio á investigación cos que conta a USC. O obxectivo funcional da RIAIDT é dotar de maior unicidade e operatividade aos recursos de apoio á investigación da USC.

Son funcións da RIAIDT:

  1. Dar soporte á investigación dos diferentes investigadores, grupos de investigación, departamentos, institutos, centros e servizos da USC, así como tamén a outros centros públicos ou privados, no marco de convenios, concertos ou acordos que a USC estableza.
  2. Desenvolver a investigación metodolóxica propia das técnicas experimentais necesarias para mellorar e ampliar as prestacións, de acordo coas directrices de política científica da USC.
  3. Asesorar á comunidade universitaria en todo o que faga referencia ao seu ámbito de actuación, así como difundir os seus servizos.
  4. A formación dos investigadores da USC nas técnicas implantadas nas unidades e áreas da Rede co fin de que poidan aproveitar ao máximo o potencial das infraestruturas dispoñibles.
  5. A promoción da creación de plataformas científico-tecnolóxicas de prestación de servizos de apoio a investigación, que poderán ser mixtas, con participación de unidades da RIAIDT xunto con grupos de investigación da USC, ou estar constituídas únicamente por grupos de investigación da USC.